| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клубове по интереси

Извънкласните дейности в СГСАГ “Христо Ботев” се провеждат под формата на клубове.

• В гимназията има “Европейски клуб”, клуб “БЧК”, Ученически съвет, вестник “Ботевец”, които са постоянно действащи.

СГСАГ провежда ежегодно и занимания по интереси, съгласно наредбата за приобщаващо образование.

За учебната 2023 – 2024 г. извънкласните дейности (както и техните области и подобласти)
предлагани в гимназията са:

Тематична област: Гражданско образование
Тематична подобласт:
Институционални знания и култура

Тематична област: Технологии
Тематична подобласт: Езиков свят

Тематична област: Технологии
Тематична подобласт: Езиков свят

Тематична област: Дигитална креативност
Тематична подобласт: Дигиталните умения

Тематична област: Гражданско образование
Тематична подобласт:
Интеркултурна комуникация

Тематична област: Гражданско образование
Тематична подобласт:
Интеркултурна комуникация

Тематична област: Екология
Тематична подобласт:
Здравословен начин на живот

Тематична област: Технологии
Тематична подобласт:
Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Тематична област: Технологии
Тематична подобласт: Техника и технологии

Тематична област: Природни науки
Тематична подобласт: Околна среда

Тематична област: Технологии
Тематична подобласт: Техника и технологии

Тематична област: Технологии
Тематична подобласт: Техника и технологии

Тематична област: Математика
Тематична подобласт:
Приложна математика

Тематична област: Спорт
Тематична подобласт:
Индивидуални спортове

Тематична област: Изкуства и култура
Тематична подобласт:
Сценични и танцови изкуства

Тематична област: Изкуства и култура
Тематична подобласт: Изящни изкуства

Тематична област: Технологии
Тематична подобласт: Хуманитарни познания

Тематична област: Гражданско образование
Тематична подобласт:
Психология на общуването