| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Шаблони на документи

Декларации

За информираност и съгласие
на родител/настойник/попечител

на участник в олимпиада/състезание:
За информираност и съгласие
на ученик

(навършил 16-годишна възраст),
участник в олимпиада/състезание:

Заявления

До директор

До директор от родител

До директор от ученик

Извиняване на отсъствия