| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Свободни работни места

  ВАЖНО!

При кандидатстване за свободно работно място, Вие се съгласявате с правилата за подбор при назначаване на персонал на СГСАГ “Христо Ботев”, които включват следните компоненти:

При обявяване на вакантни длъжности в СГСАГ „Христо Ботев” се отчитат законовите разпоредби в Кодекса на труда и в подзаконовата нормативна база, както и политиката на училището за предоставяне на равни възможности и равен шанс на всички кандидати.

Осъществяването на процедурата се извършва в няколко стъпки:

 1. Изготвяне и публикуване на обява за работа:

 • Места за публикуване: Бюро по труда, РУО – София-град, Трудови борси

 • Срок за публикуване и подаване на документи

• Механизъм за търсене на кандидати

2. Първоначална селекция по документи:

  • Допускане до събеседване
  • Провеждане на събеседване: Приеманите заявления се завеждат във  входящия дневник от завеждащия АС и след приключване на срока за приемане се разглеждат от назначената от директора комисия по подбор.

3. Изготвяне на протокол на комисията по подбор след проведеното събеседване и предоставяне на предложението на работодателя.

4. Сключване на трудов договор, според КТ  и назначаване на избрания кандидат

Комисията определя по своя преценка броя на допуснатите кандидати като се ръководи от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за изискванията за заемане на длъжност учител, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, Наредба № 4 за необходимите документи за сключване на трудов договор и на Кодекса на труда. Комисията не допуска до събеседване кандидат, който не е представил необходимите документи за кандидатстване.

Имената на допуснатите кандидати се обявяват с протокол на комисията, който се ПУБЛИКУВА на интернет страницата на гимназията. Кандидатите се информират по телефон или електронна поща за графика на  събеседване – ден и час.

Провеждане на събеседване:
• Събеседването се провежда, независимо от броя на кандидатите
• Комисията е същата, която извършва и подбора на документи;
• При събеседване се спазват нормите на Етичния кодекс на СГСАГ „ Христо Ботев“
• Подбраните кандидати се обявяват с протокол на комисията, който се публикува на интернет страницата на гимназията за определен кратък срок.