| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Учебна 2022-2023 (Архив)

• Правилник за дейността на училището
• Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
• Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
• Основни препоръки за действие при бедствия и кризисни ситуации
• Насоки за работа през учебната 2022/2023 година в условията на Covid-19
• Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
• Етичен кодекс на училищната общност
• Стратегия за развитието на СГСАГ „Христо Ботев“ за периода 2022-2024 година
• Правила за отпускане на стипендии
• Механизъм за съвместна работа при предотвратяване отпадането на учениците
• План на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и насилието между учениците в училище
• Процедура по налагане на санкции
• План за защита при бедствия
• Правилник за работа с електронен дневник „Школо“
• Правила за провеждане на писмени изпитвания, контролни и класни работи и изпити в електронна среда
• Указания за организиране и провеждане на изпити в електронна среда чрез използване на платформата Microsoft Teams
 Правила за вътрешно подаване на сигнали