| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Защита на лични данни

На основание чл. 37, § 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Длъжностно лице по защита на личните данни в СГСАГ „Христо Ботев“:
Снежана Иванова –
„Респонса Превент“

Контакти:
dpo@responsaprevent.bg
тел. 0885 103 173