| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

„Ние говорим с удоволствие немски“

Клуб „Ние говорим с удоволствие немски“/“Wir sprechen gern Deutsch” има за цел надграждане и упражняване на четирите основни езикови умения на участниците – четене с разбиране, слушане с разбиране, говорене и писане.

Дейностите в него са съобразени с нивото и насоките на обучението по ОПП немски език в 10. клас с разширено изучаване на езика.
Курсът на обучение допълва, развива и надгражда умения и компетентности, свързани със системата на съвременния немски език.
Същевременно се развиват и социокултурни компетентности чрез формиране и усъвършенстване на умения за търсене, извличане, обработване и използване на информация от различни източници за решаване на заложените комуникативни задачи.

Цели на клуб „Ние говорим с удоволствие немски“/“Wir sprechen gern Deutsch”:

  • Да се усъвършенства координацията и взаимодействието между зрителния, слуховия и речедвигателния анализатор
  • Да се тренират умения за възприемане, обработване и структуриране на информация и комуникативните компетентности при зрително и слухово възприемане
  • Анализ на специализиран текст като познават и прилагат нормите на книжовния немски език