| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Правилници и нормативи

• ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

• ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2022-2023 година

• ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕН АНОНИМЕН ТЕЛЕФОНЕН СИГНАЛ В СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ

• ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

• НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

• ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

• ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД за учебната 2022-2023 година

• ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ

• СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 ГОДИНА

• ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВО ОБРАЗОВАНИЕ В СГСАГ ХРИСТО БОТЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

• Механизъм за съвместна работа при предотвратяване отпадането на учениците

• ПЛАН НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

• ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ЗА УЧЕБНА 2022-2023 година

• ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ за учебната 2022-2023 година

• ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ШКОЛО ЗА УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

• УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИК НА КЛАСА В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

• УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЛИЧЕН КАРТОН НА УЧЕНИКА ЗА ДНЕВНА, ВЕЧЕРНА И ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ VIII-XII КЛАС ПРЕЗ
УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА

• ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ И ИЗПИТИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА – 2022-2023

• УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МОДУЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИ В VIII-XII КЛАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2021 ГОДИНА

Стратегия за развитието на СГСАГ „Христо Ботев“ за периода 2020-2024 година

План за действие за 2020-2022 година в изпълнение на стратегията за развитие на СГСАГ „Христо Ботев“ за периода 2020-2024 година

Годишен план 2021-2022г.

Основни препоръки за действия при бедствия и кризисни ситуации

Етичен кодекс на училищната общност- 2021г.

Насоки за работа през учебната 2021/2022г. в условия на COVID-19

Правилник за дейността на училището 2021/2022г.

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал

Правилник за работа с електронен дневник „ШКОЛО“

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Заявление- декларация за отпускане на стипендии за учебната 2021-2022г.

Правила за провеждане на устни и писмени изпитвания, контролни и класни работи и изпити в електронна среда в СГСАГ 2021/2022

Правилник за вътрешния трудов ред

Механизъм за контрол и точно отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СГСАГ“ХРИСТО БОТЕВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Процедура по налагане на санкции за учебна 2021/2022г.

Програма за предоставяне на равни възможности

Декларация запознати родители с насоки

Декларация запознат с документи

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Програма за превенция на ранното напускане

Стратегия 2018-2022г.