| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Задочно обучение

 

Информация за задочно обучение през учебната 2022-2023 година в СГСАГ „Христо Ботев“:


Професия: „Строителен техник“
Специалност: „Строителство и архитектура“ за придобиване на трета степен на професионална квалификация.
Изисквания към кандидатите:
Да притежават минимално входящо образователно равнище
Завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити
Да бъдат физически и психически здрави
Годни да изпълняват функционалните си задължения

Форма на обучение: Задочна
Срок на обучението: 2 години

Повече информация:

Заявление: