| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Проект “Ученически практики 2”

293586624_109214005190571_5646060144570702513_n

Обща информация:

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”,
финансиран (10 553 013,00 лева) от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 29 месеца.

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение,
съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда.

Основната цел на проекта:
   Да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

Целева група на проекта:
   Ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за
   придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Повече информация: