| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

План за възстановяване и устойчивост

СГСАГ „Христо Ботев“ участва в програмите по националния план за възстановяване и устойчивост

BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда”  и BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“


Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

В рамките на процедурата ще се подкрепи изграждане на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училищата чрез доставка на оборудване/обзавеждане/софтуер и строително-монтажни работи с цел обособяване на нови пространства за учене от съвременен характер и преобразуване на съществуващи традиционни учебни пространства и общи пространства/зони за създаването на нова архитектурна образователна среда.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост.