| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

BEE-VET

BeeVetProjectPhoto

 Проектът BEE-VET

Проектът “Промяна на ПОО в строителството – иновативни материали за строителство и енергийна ефективност” (BEE-VET) обединява усилията на осем организации от четири държави, за да се справи с предизвикателствата в строителния сектор и да допринесе за свързването на училищата и бизнеса с фокус върху практическото, ориентирано към  иновациите и дигиталните технологии обучение.

 Основни цели

Основните дейности на проекта имат за цел да се справят с тези проблеми чрез подобряване на качеството.
Основните цели на проекта са, както следва:

Интерактивни обучителни материали за зелено, устойчиво и енергийно ефективно строителство, предназначени за обучение на ученици от професионалните гимназии с цел усвояване на умения за използване на съвременни технологии/материали в строителството,
т.е. BEEVET Дигитален инструментариум.

Методически материали за учители по ПОО при конкретни професионални учебни предмети, предоставящи насоки за включването и представянето на Дигиталния инструментариум като ефективен инструмент, подпомагащ модернизацията на обучителните програми за ПОО в Консорциума, и насърчаване използването на дигиталните технологии по творчески, съвместни и ефективни начини,
т.е. BEE-VET Наръчник за учители.

Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО въз основа на идентифицирани добри практики в четирите партньорски държави и ЕС, както и въз основа на подготвените интелектуални продукти, определените очаквани резултати от обучението, придобити от учениците в ПОО в областта на строителството.

  Целеви групи:

Учители по професионална подготовка за определени учебни предмети.
Ученици в горен курс на средното образование, обучаващи се в специалности от областта на строителството.
Ментори и работници в компании в областта на строителството; институции и органи, създаващи национални и европейски политики.

  1. BEE-VET Дигитален инструментариум

Интерактивни обучителни материали за зелено, устойчиво и енергийно ефективно строителство, предназначени за обучение на ученици от професионални гимназии с цел усвояване на умения за използване на съвременни технологии/материали в строителството.

  2.  BEE-VET Наръчник за учители

Методическо ръководство за учители по професионална подготовка в ПОО, предоставящо насоки за използването, включването и представянето на създадените интерактивни обучителни материали като ефективен инструмент, подпомагащ модернизацията на обучителните програми за ПОО в строителството и насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението.

3.  BEE-VET Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО

Концепция за актуализиране на учебните програми по ПОО  въз основа на идентифицирани добри практики в четирите партньорски държави и ЕС, както и въз основа на подготвените интелектуални продукти, определените очаквани резултати от обучението, придобити от учениците в ПОО в областта на строителството.

За повече информация, може да посетите официалната страница на проекта: