| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Специалности

01. Строителство и архитектура

По специалността „Строителство и архитектура” се подготвят кадри, които след завършването на цялостното обучение ще могат:
· да извършват архитектурно заснемане;
· да изготвят сметни документации към проекти;
· да изпълняват техническо ръководство и контрол.

02. Недвижими имоти

По тази специалност се подготвят кадри, които след завършване на цялостното си обучение, ще могат:
· да правят маркетингови проучвания;
· да извършват покупко-продажби на недвижими имоти;
· да работят в предприемачески фирми.

03. Водно строителство

След завършване на цялостното си обучение строителните техници по водно строителство ще могат:
· да участват в изграждането и експлоатацията на хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения;
· да изготвят сметни документации към проекти;
· да изпълняват техническо ръководство и контрол;

04. Геодезия

Професията на геодезиста включва:
· различни по вид геодезически работи в строителството -
вертикално планиране, трасиране;
· геодезически контрол на строителството;
· изготвяне и оформяне на геодезически планове и карти в мащаб;
· изготвяне на топографски и кадастрални карти;

5. Парково строителство и озеленяване

С обучението по тази специалност се създават специалисти за:
· изграждане и оформяне на зелените площи, цветни фигури, водни площи с декоративна растителност и декоративни настилки;
· парково и ландшафтно проектиране и изграждане на съоръжения в зелени площи, малки архитектурни елементи, зони за отдих, фитодизайн.
· да изготвят сметни документации към проекти;
· да изпълняват техническо ръководство и контрол.

06. Транспортно строителство

По тази специалност се подготвят кадри, които след завършването на цялостното си обучение, ще могат:
· да участват в изграждането на пътища от републиканската пътна мрежа, жп линии, подпорни сттени, мостове и други съоръжения
· да изготвят сметни документации към проекти;
· да изпълняват техническо ръководство и контрол.