| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Извънкласни дейности

Извънкласните дейности в СГСАГ „Христо Ботев“ се провеждат под формата на клубове.

  • В гимназията има „Европейски клуб“, клуб „БЧК“, Ученически парламент, вестник „Ботевец“, които са постоянно действащи.
  • СГСАГ провежда ежегодно и занимания по интереси, съгласно наредбата за приобщаващо образование.


За учебната 2022-2023 г. заниманията по интереси (както и техните области и подобласти) предлагани в гимназията са:


• Клуб „Ботевец“
Гражданско образование/Институционални знания и култура

• Клуб  „Архитектурата – Майка на всички изкуства“
Технологии/Езиков свят

• Клуб „Математиката и аз“
Математика/Приложна математика

• Клуб „Публицистична фотография“
Дигитална креативност/Дигитални умения

• Клуб „Художествена фотография“
Изкуства и култура/Изящни изкуства

• Клуб „Преса и медии“
Гражданско образование/Институционални знания и култура

• Клуб „Дебати“
Гражданско образование/Институционални знания и култура

• Клуб „Екологията и ние“
Екологично образование и здравословен начин на живот

• Клуб „Рисуване и пространство“
Изкуство и култура

• Клуб „Литература и родолюбие“
Гражданско образование

• Клуб „Паркови фауни“
Екологично образование и здравословен начин на живот

• Клуб „Сухо строителство и облицовки“
Технология

• Клуб „Зидарии“
Технология

• Клуб „Декоративни покрития“
Технология