| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национален конкурс: „Млади таланти“ 2023

Post_Mladi_Talanti_2023

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”.
Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации.
Конкурсът е част от инициативите на МОН за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната.

Регламентът предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

     ❯  Биология

     ❯  Химия

     ❯  Информатика

     ❯  Инженерни науки

     ❯  Материалознание

     ❯  Математика

     ❯  Медицина

     ❯  Физика

     ❯  Социални и хуманитарни науки

     ❯  Екология


Изисквания към участниците: 

В разработването на един проект могат да участват индивидуални участници или екипи до трима човека.
В конкурса могат да участват ученици и студенти първи курс, отговарящи на следните условия:
  ❯   Да са навършили 14 години към 1 септември 2023 г.
  ❯   Да са под 21 години към 30 септември 2023 г.


Изисквания към проекта: 

Всяко проектно предложение трябва да съдържа:
• Попълнен типов формуляр, който е неразделна част от регламента (приложен към обявата за конкурса)
• Подробно описание на проекта в обем до 10 стр. (формат А4) и приложения към него, ако има такива (графики, таблици,                 
 илюстрации, фотографии и др. до 10 стр. допълнително), в 1 екземпляр на български език и 1 екземпляр на английски език;
• Прототипи, макети и модели, описани в проекта, се представят при провеждане на събеседването с журито;
• Резюме на проекта в обем до 1 стр. на български и на английски език, което съдържа:

а) заглавие на проекта. В случай че заглавието е по-дълго от 50 знака, представя се негов съкратен вариант;
б) цели на проекта;
в) използвани методи и материали;
г) наблюдения и заключения.

При липса на един от необходимите елементи от проектното предложение не се допуска участието на авторите му в конкурса!
Всяко проектно предложение се подава на български и на английски език единствено в електронен формат.


Краен срок за предаване на проекти:  до 20 март 2023 г.

Проектите изпращайте на:
e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg

Период на провеждане: 19 – 21 април 2023 г.


Цялата информация, може да намерите на: