| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

IV Национален ученически конкурс “Времена и будители”

I.   ЦЕЛИ:

Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за просветни дейци, участвали в борбите за национално освобождение и независимост.

Да стимулира интерес у младите хора да изследват личности и събития от българската история, които предизвикват национална гордост.

Да даде възможност за творческа изява на учениците.


II. РЕГЛАМЕНТ:

Участници в конкурса са ученици от V до XII клас от всички български училища в страната и чужбина.
Конкурсът включва две категории:

  • Изработване на постер със снимки, документи, рисунки и др. на картон във формат 50/70 см за ученици от V до VII клас.  
  • Създаване на мултимедийна презентация на Power Point с времетраене до 10 мин. за ученици от VIII до XII клас.

Постерите и презентациите трябва да включват информация за просветни дейци свързани с борбите за национално освобождение и независимост.


III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1.Тематична обвързаност;

2.Пълнота на представянето;

3.Художествено оформление;

4.Творчески подход;

5.Дигитални умения за създаване на презентация.


IV.  НАГРАДИ:

Жури определя  ПЪРВО, ВТОРО  и ТРЕТО място в съответната категории.

Организаторите на конкурса обявяват резултатите на 1 ноември 2023 г.  на сайта на музея: www.nmogabrovo.com


V. СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ:

Краен срок за представяне – 30 юни 2023 г.

Постерите и презентациите се изпращат по пощата с обратна разписка или по куриер,
за сметка на изпращача, във вид, който не нарушава целостта им.

Всяка творба трябва да бъде придружена с данни на участника (трите имена,     училище, клас, телефон, електронна поща и адрес).


Адрес за изпращане:

ЗА ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ” – 2023 г.
Национален музей на образованието – Габрово
ул. „Априловска” № 15, пк. 62, Габрово 5300

За допълнителна информация  и въпроси:
nmopr@abv.bg
• тел. 066/ 806 461