| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Търсим учител по професионална подготовка за специалност Геодезия

Пълен работен ден с изпитaтелен срок от 6 месеца в полза на работодателя (1 щат)

Изисквания:

 ➡️ Инженер геодезист
 ➡️ Доказан стаж и опит на строителни обекти (ако има) 


 Владеене и познания:

  ➡️ MS Office, AutoCAD, GNSS знания по електронизация и компютъризация в геодезията
  ➡️ Изработване на проекти по геодезия, кадастър и фотограметрия
  ➡️ Работа с тотална станция, лазерни геодезически инструменти и технологии


 Документи за кандидатстване:

   ➡️  Заявление (свободен текст) за кандидатстване с актуален телефон, e-mail и даване съгласие за обработване на личните данни за
            целите на подбора
   ➡️  Автобиография – професионална
   ➡️  Копие от образователен ценз за специалност „Геодезия“
   ➡️  Копие от документ за квалификация „учител“ (при наличие на учителска квалификация)
   ➡️  Други – по лична преценка


Кратко описание на длъжността:

   ➡️  Обучение на ученици от 8. до 12. класове по  практика и теория по строителните дисциплини на професията.
   ➡️  Заместване на отсъстващи колеги
   ➡️  Участие в подготовката на отборите на СГСАГ „Христо Ботев за състезания
   ➡️  Участие, като квестор на ДЗИ, НВО, приравнителни, поправителни и други изпити
   ➡️  Работа по Европейски и Национални програми


Подаване на документи:

   ➡️  На място в канцеларията на гимназията (намира се в сградата на УАСГ)
   ➡️  По електронна поща: sgcag@sgcag.info
   ➡️  Чрез друг вид поща
   ➡️  С пълномощно

 

❗️За връзка с канцеларията – 0879 908 715❗️
  Срок за кандидатстване: до 15:00 ч. на 05.07.2024 г. (петък)