| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Региони в растеж

regioni-thumb

СГСАГ „Христо Ботев“ е одобрена за ОП Региони в растеж.
Тук ще бъде публикувана информация за дейностите по програмата.


През учебната 2023-2024 г. ще бъде проведена модернизация на материалната база — ремонт на сградата на СГСАГ „Христо Ботев“ – недвижима културна ценност съгласно писмо на МОН № 0412-77/05.12.2023 г. относно временното пребазиране на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ в част от имот – държавна собственост, управляван от Университета по архитектура, строителство и геодезия, във връзка с предстояща модернизация на имота на държавната гимназия по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и писмо на МОН с изх. № 1321-1108/07.12.2023 г., свързано с изпълнението на Договор № BG16RFOP001-3.002-0016-C02-S-12/07.05.2021 г. с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 5 професионални гимназии, разположени в гр. София, включваща сгради – архитектурно-строителни недвижими културни ценности или попадащи в територии с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата“ и Споразумение към него № BG16RFOP001- 3.002-0016-C02-S-17/ 21.03.2022 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  

На 14.12.2023 г. бе подписан договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот между СГСАГ „Христо Ботев“ и УАСГ. 

Считано от 03.01.2024 г. учителите и учениците ще бъдат пребазирани в отредените от университета зали. Времето за изпълнение на модернизацията съгласно договора сключен между МОН и фирмата изпълнител е 6 месеца. Предоставеният от фирмата строител линеен график показва, че строителните дейности ще бъдат завършени към 31.07.2024 г., откъдето следват дейности по въвеждане в експлоатация.   

На 15.12.2023 г. бе подписан протокол за откриване на строителна площадка между Възложителя МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА чрез СГСАГ „ХРИСТО БОТЕВ“, гр. София, консултанта ДЗЗД “СТРОЙ СЕТ АРХ”, гр. София чрез „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, строителя „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, гр. София  и служителя по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от район „Лозенец“.