| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

На вниманието на родителите на ученици от VIII клас за 2022/2023 г.

• Съгласно разпоредбите на чл. 10б, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца, на семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ, а размерът на помощта се определя ежегодно в закона за държавния бюджет.

• Съгласно чл. 62, ал. 20 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., изм. и доп., бр. 52 от 5.07.2022 г., в сила от 1.07.2022 г., размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2022-2023 година е 300 лв.

• Съгласно разпоредбите на чл. 34в от Глава пета „б” на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца:

(1) Еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, се отпуска въз основа на заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

(2) Към заявлението декларация по ал. 1 се прилагат следните документи в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път:

  1. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/записани в осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  2. Медицински протокол на ЛКК – в случаите по ал. 3;
  3. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

(3) Заявлението декларация по ал. 1 се подава след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година,
с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца
от започване на съответната учебна година.