| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс „Зелени и дигитални умения в класната стая: GREEN and DIGEDU“

shutterstock_1964613697-min-scaled

В конкурса всички ученици имат възможност да представят своята гледна точка за това как заедно с учителите си изграждат своята модерна класна стая, в която развиват дигитални и зелени умения.

Конкурсът се провежда в две отделни категории:

  • Зелени умения в класната стая (GREEN EDU)
  • Дигитални умения в класната стая (DIGEDU)

Всеки участник подава материали само за една от категориите, като посочи възрастовата група, за която кандидатства:

7 –11 години
12 –15 години
• 16 – 19 години

Участието в конкурса изисква изпращане на 3 до 5 снимки в електронен формат .jpg с общ обем до 8MB. Снимките трябва да са придружени с текстов файл, в който в рамките на до 250 думи (без интервали), шрифт 12 Times New Roman, е описана добра практика в училище, в класната стая или в извънкласни дейности, които участникът е илюстрирал с направените снимки.

Конкурсът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България. При изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика. Един ученик има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса – дигитални или зелени умения.


Необходими документи за участие:


Организатори на конкурса:

„Националният екип експерти по професионално образование и обучение“ към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)