| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

ГРАФИК

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VIII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование