| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Предоставяни услуги

Издаване на:

〉   Диплома за средно образование

〉   Служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

〉   Служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

〉   Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

〉   Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

〉   Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална
     квалификация

〉   Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

〉   Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително
     предучилищно образование

〉   Удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на
     образование.

〉   Служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

〉   Заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

〉   Европейско приложение към дипломата за средно образование( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)