| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Ученически съвет

На 05.10.2023 г. се проведе Общо изборно събрание на Ученическия съвет на СГСАГ „Христо Ботев“.

Членовете приеха Устава и плана на дейностите през настоящата учебна година.

Избрано бе ръководство и председатели на комисии.

Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения относно учениците и учебния процес.

Тези решения се представят пред Ръководството на СГСАГ, Педагогическия съвет, Училищното настоятелство и Обществения съвет в писмен вид.  

В този смисъл основната цел на УС е да осъществява комуникация между учениците от една страна и горепосочените институции от друга.


При изпълнение на Плана на дейностите, Училищният съвет има следните цели:

  1. Защита на правата на учащите се в СГСАГ в съответствие с Правилника за дейността на СГСАГ и Международните конвенции за правата на детето и човека.
  2. Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника за дейността на СГСАГ „Христо Ботев“.
  3. Обединяване и представляване на учениците от училището пред други институции, след одобрение на представителите от Директора на Гимназията или Ръководителя на УС.
  4. Възможност за гласност на проблемите на учениците пред Общото събрание на УС.
  5. Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти и др.
  6. Съдействие за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността.
  7. Да подтиква учениците към желание за самоуправление и поемане на отговорност.
  8. Да изгради у учениците умения за работа в екип, критично мислене, работа по проекти и публично представяне.

  • Ръководство на Ученическия съвет на СГСАГ за учебната 2023/2024 година:

Председател – Христо Томов – 11 г клас

Зам. председател – Никола Узунов – 9 б клас

Секретар – Калоян Желев – 10 е клас

  • Председатели на комисии:

Връзки с обществеността – Анелия Денева – 11 б клас

Инициативи и кампании – Калоян Атанасов – 10 г клас

Благотворителност – Яна Стефанова – 8 е клас

Спортни дейности – Александър Александров – 11 г клас

Последвайте ни: