| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Учебна 2023-2024

Правилник за дейността на училището
Правила за отпускане на стипендии
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
Основни препоръки за действия при бедствия и кризисни ситуации
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност 
План за работа на комисията по етика
План на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и насилието между учениците в училище
Процедура по налагане на санкцииПравилник за работа с електронен дневник „Школо“
Правила за провеждане на писмени изпитвания, контролни и класни работи и изпити в електронна среда
Указания за организиране и провеждане на изпити в електронна среда чрез използване на платформата Microsoft Teams
Правила за вътрешно подаване на сигнали 

• Стратегия за развитието на СГСАГ „Христо Ботев“ за периода 2022-2024 година

План за действие за безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 година