| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Учебна 2023-2024

• Дневен режим

• Правилник за дейността на училището

Годишен план

• План за квалификационната дейност
Правила за отпускане на стипендии
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Правила за действие при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал
Основни препоръки за действия при бедствия и кризисни ситуации
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност 

• Вътрешни правила за работа с информационни системиПлан за работа на комисията по етика

• Етичен кодекс на училищната общност

План на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и насилието между учениците в училище

• Механизъм за съвместна работа на институциите

• Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образованиеПроцедура по налагане на санкции

• Правила за организация и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Правилник за работа с електронен дневник „Школо“
Правила за провеждане на писмени изпитвания, контролни и класни работи и изпити в електронна среда
Указания за организиране и провеждане на изпити в електронна среда чрез използване на платформата Microsoft Teams
Правила за вътрешно подаване на сигнали 

 Мерки за повишаване качеството на образованието

 Рамка на анализ на изпълнението на приетите Мерки за повишаване качеството на образованието

 Вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието

• Правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на ученици от СГСАГ „Христо Ботев“ в учебно и неучебно време

• Училищна програма за работа с родители

• Стратегия за развитието на СГСАГ „Христо Ботев“ за периода 2024-2028 година

План за действие за безопасност на движението по пътищата за учебната 2023/2024 година

Програма за обучение по безопасност на движение по пътищата за ученици в VIII - XII КЛАС