| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Най-добър млад строител

Организатор на състезанието е Министерство на образованието и науката (МОН) в партньорство с „Кнауф България“ ЕООД, „Мегахим“ АД,
„Хенкел България“ АД, „Винернергер България“ ЕООД, Камара на строителите в България (КСБ) и Камара на инженерите по геодезия (КИГ)

Със своята над 10-годишна история, състезанието има за цел да осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да: 

  • демонстрират теоретична подготовка, пратически умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението на професиите от направление „Строителство“ и „Архитектура, урабнизъм и геодезия“
  • демонстрират формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества – комуникативност, трудова дисциплина и етика,
    работа в екип и др.

Осигурява се възможност на професионалните гимназии за: 

  • организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование
  • осигуряване условия за проверка и външна оценка на постиженията на учениците при извършване на специфични строителни дейности
  • реализиране на активно публично-частно партньорство – обвързване на училищните дейности с бизнес средите за издигане престижа на строителната професията чрез популяризиране на добри практики, прилагане на нови технологии и строителни материали, обогатяване материално-техническата база на професионалните гимназии, предоставяне възможност на учениците за сключване на договори за отпускане на стипендии и за реализация в строителни фирми.

⬇️ Минали състезания ⬇️