| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Инспектиране

ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Постигането на качество на образованието и неговото непрекъснато усъвършенстване е основна цел в Закона за предучилищното и училищното образование.

Качеството на образованието е съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят до реализация на целите и политиките, свързани с:

  • нивото на знания, умения и компетентности на учениците;
  • степента на развитие на личностните качества и социалните компетентности;
  • удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и учениците.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения както в работата на детските градини и училищата, така и в дейността на НИО. То е цикличен процес, който отчита постигнатия напредък от институциите спрямо набелязаните цели, информира обществеността относно постигнатите резултати и подпомага усъвършенстването на дейността на организацията и вземането на управленски решения.

Необходимостта от оценяване на качеството се основава на разбирането, че процеси, параметри и характеристики, които не се измерват, не могат да бъдат подобрени. Неговото подобряване е свързано с изготвяне на анализи, базирани на информация и доказателства за състоянието на осигуреното качество на образование от детските градини и училищата и тенденциите за неговото развитие. Измерването и оценяването на качеството могат да предоставят такива доказателства и информация, а последващите анализи позволяват да се правят сравнения в различен контекст и да се подпомага формирането на образователни политики.

Измерването и оценяването на качеството на образованието е системно набиране на информация и получаване на обратна връзка за качествата и въздействието на дейностите в образователната институция чрез набор от стандарти. Те са  комплексен механизъм, сложна система за събиране, обработка, обобщаване и анализ на информация.

Измерването и оценяването са целенасочена и непрекъсната процедура, която води до прогноза. Оценяването е комплекс от измервания, които водят до информационно обезпечаване на образователния процес и управлението на институциите с обективна, точна, пълна, систематизирана, достатъчна и надеждна информация. Независимият анализ на информацията позволява подкрепа, стимулиране и насърчаване на детските градини и училища за усъвършенстване, включително чрез мерки за подобряване.

Управлението на качеството на образование е процес, който изисква непрекъснато наблюдение и проследяване, за да се очертаят силните страни в дейността на институцията и области с по-ниска ефективност, които се нуждаят от подобряване. Оценката предоставя  информацията, която е необходима за определяне на текущото състояние и степента на постигнато0то спрямо желаното състояние от институцията. По този начин тя се превръща в метод за управление на качеството.

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.

Инспектирането се осъществява при последователно и целенасочено взаимодействие и сътрудничество на всички участници в образователния процес и заинтересовани страни

Съгласно Наредба № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата областите на инспектиране са:

–           „Образователен процес“;
–           „Управление“;
–           „Институционална среда“.

Областта „Образователен процес“ включва: резултатите от обучението, ефективността на взаимодействието и прилагането на компетентностния подход в процеса на обучението, на възпитанието и социализацията, на управлението на класа и групата, на оценяването, на осигурената подкрепа за личностно развитие и на екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти за индивидуалния напредък на всяко дете и ученик.

Областта „Управление“ включва: управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективност на квалификациите, атестиране на педагогическите специалисти, управление на финансовите, информационните и технологичните ресурси, управление на партньорствата за развитие на детската градина или училището за повишаване резултатите от образователния процес, както и ефективно лидерство.

Областта „Институционална среда“ включва: физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на училищата и детските градини, развитие на организационната култура на детската градина или училището, развитие на среда за подкрепа и ефективно взаимодействие между всички участници в образователния процес и с всички заинтересовани страни, както и удовлетвореност на участниците в образователния процес.