| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Шаблони на документи

Декларации

За стипендии

 

За запознат с училищната документация
(правилници, препоръки, насоки и др.)

За информираност и съгласие
на родител/настойник/попечител

на участник в олимпиада/състезание:
За информираност и съгласие на ученик
(навършил 16-годишна възраст),
участник в олимпиада/състезание:


Заявления

До директор
За издаване на дубликат

За преминаване в обучение от разстояние в електронна среда 

+Декларация за здравословно състояние  и техническа обезпеченост

Извиняване на отсъствия  – до  15 дни  от  класния  ръководител


Заявление за освобождаване от Физическо възпитание и спорт


Заявление за потвърждаване на отсъствията поради спортни дейности