| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Шаблони на документи

Декларации

За стипендии

 

За запознат с училищната документация
(правилници, препоръки, насоки и др.)

 

За информираност и съгласие
на родител/настойник/попечител

на участник в олимпиада/състезание:
За информираност и съгласие на ученик
(навършил 16-годишна възраст),
участник в олимпиада/състезание:


Заявления

До директор

За издаване на дубликат на диплома и др.

За преминаване в обучение от разстояние в електронна среда 

+Декларация за здравословно състояние  и техническа обезпеченост

Извиняване на отсъствия  – до  3 дни  от  класния  ръководител

Извиняване  на  отсъствия  – до  7 дни  с разрешение  на  директор

Заявление за освобождаване от Физическо възпитание и спорт

Заявление за потвърждаване на отсъствията поради спортни дейности