| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

НП Иновации в действие

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и практики между учители и ученици
от иновативни училища в цялата страна, както и международно сътрудничество с българските училища в Словакия и Чехия.

Основните цели на програмата са:

 Създаване на работещи връзки между иновативните училища и такива със сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна;
 Активно участие на учениците в иновативните процеси;
⇨  Създаване на иновативно пространство с общи цели и възможности за нововъведения между училищата;
⇨  Насърчаване на сътрудничеството за мултиплициране на успешни иновации и добри педагогически практики;
  Взаимно учене между учителите, директорите и експертите от РУО;
⇨  Формиране на общности и екипи със сходна визия върху създаването на иновативни мрежи, модели и продукти;
⇨  Популяризране на иновативните крайни продукти с цел мултиплициране на успешни практики;
  Научен анализ на иновациите. Архивиране, съхранение на информацията и поддръжка на националната програма;
  Превенция на отпадането от образователната система чрез създаване на мотивация за учене;


На 08.03.2024 г. в гр. София, се подписа договор за сътрудничество и обмен на иновации в изпълнение на
НП „Иновации в действие“, между държавните училища:
Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев”
и
иновативно училище Варненска морска гимназия “Св. Николай Чудотворец”


Дейностите по програмата включват: 

◌ 24-26.04.2024 г. – Обмен на иновационни практики и споделяне на опит между училищата.
    Посещение на Варненска морска гимназия “Св. Николай Чудотворец” 

◌ 18-20.04.2024 г. – Обмен на иновационни практики и споделяне на опит между училищата.
    Посещение на ПГ по дизайн “Елисавета Вазова”, гр. София