| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клуб “Паркова фауна”

Целта на клуба по “Паркова фауна” е да запознае учениците от специалност  с основните видове птици и бозайници, които обитават парковите територии. В този клуб учениците получават познания за систематиката, морфологията, биологията и екологията на птиците и бозайниците, които се срещат в парковете. Изяснява се тяхното значение и роля за тези територии. Акцентът пада върху декоративната им стойност, тяхното място в парковите съобщества, значението им като елемент на биологичното разнообразие и познавателната стойност на присъствието им в парковете.

Клубът дава също познания по изискванията при изграждането и устройването на зоологически градини, зоопаркове и зоокътове. Разглеждат се различните подходи при разположението на животните в тях, както и осигуряването на подходящо жизнено пространство и среда за живот на всеки вид.

Познанията върху биологичните и екологичните особености на птиците и бозайниците дават възможност на специалистите по парково строителство при проектирането, изграждането и поддържането на парковите територии да планират мероприятия за опазване, привличане и стопанисване на тези видове животни.

Задачите поставени пред учениците е с помощта на придобитите дигитални умения да изготвят различни проекти и материали предназначени за електронно разпространение.

Целта е:

        Изготвянето на дигитално информация за птици и бозайници

        Информационни материали за представяне на клуба

        Изготвяне на наръчник

Дейности на клуба:

За едно ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

Ротари клуб Триадица и ученици от СГСАГ обединяват сили за инициативата „За едно ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“ Ротари клуб Триадица, в сътрудничество със Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев" и нейните екологични клубове - "Паркова фауна" и "Екология" предприеха вълнуваща инициатива за опазване на околната среда. Проектът, наречен „За едно ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ“, има за [...]

Дигитален албум на фауната около СГСАГ