| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

“Литература и родолюбие”

Клуб „Литература и родолюбие“ запознава учениците със спецификата на българските традиции и обичаи, интерпретирани и в литературата, изкуството, театъра. Дейностите в него са съобразени със спецификата на обучението по предмета Български език и литература – допълване, развиване и надграждане на знания, умения и компетентности, свързани със системата на съвременния български книжовен език. Развиване на социокултурни компетентности чрез умения за търсене, извличане, обработване и използване на информация от различни източници за решаване на комуникативни задачи. Участниците в клуба събират, обработват, синтезират и обобщават информацията с оглед на конкретна задача, свързана с българските традиции, обичаи, литература, история, изкуство и пр. дейностите в клуба са насочени към разгръщане на индивидуалните потребности на учениците, заложби и способности. Преоткриване красотата и въздействието на българския фолклор и култура. Развиване на ключови компетентности: дигитална компетентност, умения за учене, социални и граждански компетентности. Чрез изработване на проекти, посещения на различни културни мероприятия, свързани с българската литература, история и култура, с цел да се запазят и популяризират българските традиции в съвременността.

Цели на клуб „Литература и родолюбие“:

  • Да надгражда знанията на учениците за българската литература, история, традиции, изкуство и други аспекти от социалното ни битие
  • Да насърчава патриотичния дух сред учениците
  • Работа с различни източници на информация с конкретна насоченост
  • Анализ и обобщение на събраната информация, с цел изготвяне на проекти по определена тема
  • Да съхранява и развива традициите в гимназията