| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“Добродетели”

Post_Club_Dobrodeteli

Клуб по психология „Добродетели“ е създаден, тъй като учениците имат интерес към разширяване на психологическата си култура. Практическите психологически знания и компетентности са необходими на учениците за израстването им като пълноценни и отговорни граждани, умеещи да отстояват своите права.

В клуба се работи по метода „Връстници помагат на връстници” (peer counseling).
Подходът не обучава професионалисти, а учи „как да бъдем по-добри приятели, акцентира върху активния диалог и изслушване“.

Световната практика показва, че млади хора, попаднали в проблемна ситуация, предпочитат най-напред да споделят своите тревоги с връстници и приятели, а след това с родители и професионалисти.

Този клуб представлява систематизирана и атрактивна форма на психологическо образование.
Чрез него младите хора ще придобият ценни за личностното си развитие умения: за формиране на житейски ценности, себеразбиране, автономност, автентичност, самоконтрол и асертивност; комуникативни умения, специфични за процеса на помагане; умения за изследване на възможности за решаване на проблеми, екипно взаимодействие. Работата върху себе си и в процеса на помагане ще формира у юношите качества като увереност, отговорност и адаптивност за справяне с предизвикателствата на съвременния глобален свят.

Цели на клуба:

  • Учениците да разширят знанията си по психология, да придобият ефективни поведенчески стратегии за справяне с разнообразни проблеми; да повишат нивото си на себепознание и на тази основа да помагат на връстниците си да се справят по-лесно с учебни и лични затруднения;
  • Да се създаде у учениците интерес и готовност за активно участие в живота на училищната общност; да се изгради устойчива система от ценностни ориентации и добродетели за заемане на активна гражданска позиция;
  • Да се формират у учениците качества като инициативност, самостоятелност, самокритичност, умения за помагане при участие в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво; да се развиват умения за учене чрез сътрудничество и постоянно да усъвършенстват уменията си за работа в екип;
  • Да се развива гражданската образованост и социалната ангажираност на учениците чрез участие в различни инициативи – конкурси, конференции, срещи и др.;
  • Да се използва езикът на добродетелите за формиране на характера.