| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“Архитектурата – Майка на всички изкуства”

Клуб „Архитектурата – майка на всички изкуства“/“Architektur – Mutter aller Künste” има за цел да запознае участниците с терминологията на немския език, характеризираща основните задачи и проблематика на архитектурното изкуство, градоустройство и строителство.

Изяснява се съдържанието на понятието „архитектура“ и се усвоява спецификата на архитектурната терминология. Опознават се на немски език характеристиките на най-известните архитектурни стилове от древността до наши дни. Чрез анализ на оригинални текстове на немски език участниците разширяват и задълбочават познанията си за емблематични  за българската, германската и световната архитектура сгради и съоръжения.

Дейността на клуба е насочен към надграждане и упражняване на четирите основни езикови умения на участниците – четене с разбиране, слушане с разбиране, говорене и писане. Дейностите в него са съобразени с нивото и насоките на обучението по ОПП немски език в 11. клас с разширено изучаване на езика. Курсът на обучение допълва, развива и надгражда умения и компетентности, свързани със системата на съвременния немски език. Същевременно се развиват и социокултурни компетентности чрез формиране и усъвършенстване на умения за търсене, извличане, обработване и използване на информация от различни източници за решаване на заложените комуникативни задачи.

Цели на клуб „Архитектурата – майка на всички изкуства“/“Architektur – Mutter aller Künste”:

  • Да се усъвършенства координацията и взаимодействието между зрителния, слуховия и речедвигателния анализатор
  • Да се тренират умения за възприемане, обработване и структуриране на информация и комуникативните компетентности при зрително и слухово възприемане
  • Анализ на специализиран текст като познават и прилагат нормите на книжовния немски език

Лекция на арх. Петър Стрясков – „Опазване на недвижимото културно наследство“ 

 

В Музея на СГСАГ на 28.11.2023 г. се проведе лекция на арх. Петър Стрясков, член на КС на Камарата на архитектите в България и бивш главен архитект на район Банкя.

Срещата стана възможна благодарение на Rotary Club of Sofia Triaditsa / Ротари клуб София Триадица, по инициатива на клуб „Архитектурата – майка на всички изкуства“ и клуб „Ние говорим с удоволствие немски“ към СГСАГ „Христо Ботев“. 

Тема на лекцията беше посветена на Oпазване на недвижимото културно наследство като глобална културно-историческа ценност с акцент върху архитектурно-строителното културно наследство на България.