| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“Аз мога да строя – Delecto” 2023 – 2024 г.

v2_POST_LOGO

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ


ЦЕЛИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ

Да се създаде проект на сграда, която подлежи на реализация, с цел обучение и практика на младите специалисти в областта на проучването, проектирането и строителството на сгради.

Сградите трябва да се вписват хармонично в околната среда, да имат убедителен архитектурен образ, да отговарят на общите изисквания за опазване на околната среда, за топлоефективност, звукоизолация и пожарозащита.

Екипите могат да участват в конкурса, като изберат една от описаните по-долу четири типа сгради.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПО ПРОУЧВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ

Проектът е предшестван от:

 • ПРОУЧВАНЕ (ПРОУЧВАНЕТО се характеризира с материален израз – от направеното проучване има смисъл, когато проучените данни са трансформирани в материален израз съгласно контекста на проекта чрез макети, 3D модели, схеми, таблици, различни експерименти и т.н.
  В тази връзка данни, които не определят проекта, не представляват
  интерес.)
 • ПРОЕКТИРАНЕ (Тъй като типологията на проектното пространство не е ограничена (среда, павилион, сграда), изброеното съдържание следва да се приема за условно и да се прогармира спрямо избраната от авторите типология.)

Архитектурен проект:

   Текстова част:

 • Челен лист
 • Съдържание
 • Обяснителна записка

  /Към записката да се приложи проучване, съдържащо анализ, характерни
схеми и снимкови материали на проучени къщи от избрания тип.
  В записката да се обясни какви характерни материали и елементи са
използвани./

 Графична част:

 • Ситуация с благоустрояване М1:200
 • Разпределения с обзавеждане М 1:50
 • План на покривна конструкция М 1:50
 • Вертикални разрези М 1:50
 • Фасади М 1:50/ 1:100
 • Обемно представяне на проекта по избор – макет триизмерна визуализация, перспективи, рисунки;
 • Материалите се представят върху табло с размери 70/100;

Конструктивна част – Стоманобетонна конструкция :

  Текстова част

 • челен лист
 • опис на чертежите
 • обяснителна записка
 • статически изчисления
 • статически изчисления за плочи ; греди; колони; земетръс; фундиране
    Графична част – М 1:50

 • план на основите
 • кофражен план на плочи
 • армировъчен план на плочи и греди
 • таблици на колоните

*Проектът се предава допълнително и в 3 бр. папки.

 Критерии при оценяването:
      >  Наличие на проучване по темата на проекта;

       >  Наличие на връзка с избрания контекст;

      >  Генериране на необходим набор от изясняващи четими чертежи (ситуации, планове, разрези, фасади);

      Въздействие на проектното предложение;

      >  Постигната степен на послание и/или иновативност на проектното предложение.

Пълната информация, може да видите тук: