| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Административни услуги

Издаване на Диплома за средно образование

Издаване на Свидетелство за професионална квалификация

Служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Европейско приложение на Свидетелство за професионална квалификация
(в сила от учебната 2021/2022 година)

Европейско приложение към Дипломата за средно образование
(в сила от учебната 2021/2022 година)

Издаване на Удостоверение и Свидетелство за валидиране на професионалната квалификация

Удостоверение за валидиране на компетентности
(в съответствие с изискванията за завършен клас/етап/степен на образование)

Служебна бележка за резултати от положените изпити за проверка на способностите