| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Свободно работно място – Хигиенист

Пълен работен ден с изпитателен срок от 6 месеца в полза на работодателя (2 щата)

Изисквания:

  ➡️ Образование: средно, средно-специално /професионално/ или друго


Документи за кандидатстване:

   ➡️  Заявление (свободен текст) за кандидатстване с актуален телефон, e-mail и даване съгласие за обработване на личните данни за
целите на подбора;

   ➡️  Автобиография;
   ➡️  Копие от документ за образователен ценз или уверение;
   ➡️  Други – по лична преценка;


Кратко описание на длъжността:

   ➡️ Извършва организация и ежедневна поддръжка на санитарно-хигиенните условия и изисквания в помещенията на гимназията;
   ➡️ Следи за техническата и физическа изправност на материалната база;
   ➡️ Заместване на отсъстващи колеги;
   ➡️ Участва  в технически комисии или като квестор на ДЗИ, НВО, приравнителни, поправителни и други изпити;


Подаване на документи:

   ➡️  На място в канцеларията на гимназията (намира се в сградата на УАСГ)
   ➡️  По електронна поща: sgcag@sgcag.info
   ➡️  Чрез друг вид поща
   ➡️  С пълномощно

❗️За връзка с канцеларията – 0879 908 715❗️
  Срок за кандидатстване: до 15:00 ч. на 05.07.2024 г. (петък)