| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Свободно работно място – Секретар

Трудов договор по заместване (дългосрочно) със срок на изпитване – 6 месеца в полза на работодателя (1 щат)

Изисквания:

➡️ Образование: средно, средно-специално /професионално/
➡️ Владеене и познания: MS Office, Интернет, английски език и др.
➡️ Отлично владееене на български език
➡️ Отлични комуникативни умения
➡️ Работа в екип


Документи за кандидатстване:

   ➡️  Заявление (свободен текст) за кандидатстване с актуален телефон, e-mail и даване съгласие за обработване на личните данни за целите на подбора
   ➡️  Автобиография
   ➡️  Копие от документ за образователен ценз или уверение
   ➡️  Други – по лична преценка


Кратко описание на длъжността:

   ➡️Извършва административно обслужване, асистира и подкрепя на директор, зам.-директори, преподаватели в прилагането на политиките за изпълнение на дейностите на СГСАГ “Христо Ботев“;
   ➡️ Взаимодейства с родители на учениците, експерти от МОН, РУО, представители на браншови организации и други обслужващи звена,
посетители и др.;

   ➡️ Замества отсъстващи колеги;
   ➡️ Работи по Европейски и Национални програми;
   ➡️ Участва  в технически комисии или като квестор на ДЗИ, НВО, приравнителни, поправителни и други изпити;


Подаване на документи:

   ➡️  На място в канцеларията на гимназията (намира се в сградата на УАСГ)
   ➡️  По електронна поща: sgcag@sgcag.info
   ➡️  Чрез друг вид поща
   ➡️  С пълномощно

❗️За връзка с канцеларията – 0879 908 715❗️

Срок за кандидатстване: до 15:00 ч. на 26.04.2024 г. (петък)