| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 1 ЩАТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Пълен норматив, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя

Кратко описание на длъжността:
Обучение на ученици от 8 до 12 клас по английски език и чужд език по професията до ниво В1
Заместване на отсъстващи колеги
Работа по Европейски и Национални програми
Участие, като квестор на ДЗИ, НВО, приравнителни, поправителни и др. изпити


Изисквания:
Квалификация „учител“
Английска филология – магистър, бакалавър или студент последна година
Владеене и познания: MS Office, Интернет и др.


Документи за кандидатстване:
1. Заявление (свободен текст) за кандидатстване за свободната длъжност с актуален телефон, e-mail и съгласие за обработване на личните данни за целите на подбора.
2. Автобиография.
3. Копие от документ за образователен ценз или уверение.
4. Копие от документ за квалификация „учител“.
5. Други – по лична преценка.


Подаване на документи:
На място в канцеларията на гимназията
• По електронната поща: sgcag@sgcag.info
Чрез друг вид поща
С пълномощно

Срок за кандидатстване: до 15:00ч. на 10.11.2022г.