| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Свободно място за ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г.

Професия: Техник-озеленител
Код: 622010

Специалност:  Парково строителство и озеленяване с АЕ – 1 място
Код: 6220101

Документи могат да се подават от 03.01.2023 г. до 10.01.2023 г.


Необходими документи за записване:

 1. Документи за участие в класиране на ученици се подават в канцеларията на гимназията до 10.01.2023 г. 13:00 часа
 • Заявление
 • Копие от свидетелство за основно образование
 • Медицинско свидетелство с отбелязано нормално цветоусещане
 • Ученическа книжка с текущи оценки от учебната 2022/2023 г., заверена от директор.
 • Копие от училищния учебен план на паралелката. При различие от училищния учебен план на СГСАГ, ученикът полага приравнителни изпити.
 1. Комисия, назначена от директор разглежда заявленията, подадени в посочените срокове.
 2. Комисията изготвя протокол за подадените заявления и формирания бал на кандидатите.
 3. Балът се формира от: 1 х БЕЛ (НВО) + 3 х МАТ (НВО) + 1 х БЗО + 1 х ИИ.
 4. Комисията изготвя протокол за класиране за свободните места.
 5. Комисията обявява протокола за класиране на свободните места на информационното табло.
 6. Класирането се извършва по БАЛ – на първо място се класира кандидатът с най-висок БАЛ.
 7. Комисията извършва сравняване на учебния план на СГСАГ „Христо Ботев“ с представения от кандидата учебен план.
 8. Комисията работи в кабинет № 112.