| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Свободни места за ученици в IX клас за учебната 2022-2023г.

За предстоящата учебна  2022 – 2023 учебна година, има свободни места за ученици в IX “Б” клас, по следните професии и специалности:

Професия: 622010 – Брокер
Специалност: 6220101 – Недвижими имоти: 1 мястоАнглийски език*РИЧЕ

*РИЧЕРазширено Изучаване на Чужди Езици

Срок за подаване на документи:
От 12.09.2022г. до 13:00 часа на 14.09.022г.

Класиране и обявяване на резултатите ще се извърши на 14.09.2022г. в 14:00 часа.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЕ ПОДАВАТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ГИМНАЗИЯТА:
• Заявление
• Копие от ученическата книжка с годишните оценки от учебната 2021/2022г.
• Копие от училищния учебен план на паралелката. При различие от училищния учебен план на СГСАГ,
ученикът полага приравнителни изпити
• Медицинско свидетелство (ако е необходимо)
• Копие на свидетелство за завършено основно образование