| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Актуално в СГСАГ: 16 ноември – Ден на толерантността

На 16 ноември 2022 г. в СГСАГ „Христо Ботев“ се проведе Ден на толерантността, съвместна инициатива на групата „От връстници за връстници“ с ръководител д-р Невена Минчева и Ученическия парламент. Учениците Стефан Димитров, Габриела Петрова и Александра Иванова от Ха клас, Христо Томов – Хг и Богомил Петров и Александър Младенов от XIд изготвиха презентация и табло. Основното послание към членовете на УП беше: „Ние сме толерантни, защото се изслушваме, уважаваме различното мнение, приемаме човек такъв, какъвто е. Да сме толерантни, означава да зачитаме другите, без значение външен вид, културни различия и традиции, които притежават“.

След изясняване на терминологията за толерантност и използването на философски цитати се премина към дискутиране, в което учениците от Ученическия парламент взимаха активно участие. С участниците в дебата се обсъдиха професионалните направления, в които в най-висока степен е необходима толерантност. Уточни се понятието и ролята на извънсъдебното споразумение – медиация. Дискутираха се още въпросите „Какво се случва в една група, ако няма толерантност?“, „Как действа един екип, ако в него има дух на толерантност?“.
Изясниха се случаи, в които не бива да сме толерантни.

Председателят Христо Томов и членовете на Ученическия парламент, заедно с училищния психолог д-р Невена Минчева, представиха изчерпателно темата под формата на презентация, използвайки интерактивни методи.